Vad gäller kring besöksförbud och andra begränsande åtgärder bostäder med särskild service enligt LSS?

Uppdaterad 2021-01-18

Det har kommit till IVO:s kännedom att det på bostäder med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har införts generella besöksförbud och andra begränsande åtgärder med anledning av covid-19-pandemin.

Utgångspunkten är att vård och omsorg bygger på frivillighet. Inom verksamhet som bedrivs enligt LSS, socialtjänstlag (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL, får inte åtgärder vidtas mot den enskildes vilja. Verksamheten ska utgå från respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. I LSS, liksom i SoL och HSL, saknas stöd för att vidta tvångs- och begränsningsåtgärder, det vill säga olika former av åtgärder vars syfte är att begränsa den enskilde eller utöva tvång mot denne.

Samtidigt ska verksamheten bedrivas på ett sätt som är tryggt och säkert för de boende, vilket kan innebära att verksamheten behöver ta ställning till om de ska avråda från besökare med hänvisning till smittrisken. Ett sådant avrådande kan inte jämställas med ett förbud.

Smittskyddslagen (2004:168) ger stöd för att vissa åtgärder kan vidtas av smittskyddsläkare/allmän förvaltningsdomstol mot den enskildes vilja för att förhindra smittspridning. Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. I varje region ska det även finnas en smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom regionen och ska samverka med andra myndigheter och hälso- och sjukvårdspersonal för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsens webbplats kan du läsa fler frågor och svar, bland annat en fråga om LSS-boenden kan förbjuda besök. Vill du läsa mer om tvångs- och begränsningsåtgärder respektive tillåtna skyddsåtgärder kan du läsa mer på Kunskapsguiden.