Vad har IVO i nuläget för tillsynsansvar när det gäller regionernas och kommunernas sjukvårdsberedskap?

Uppdaterad 2021-01-18

Regioners och kommuners ansvar för krisberedskap och krishantering inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten utgår från ansvars- , likhets- och närhetsprincipen. Det innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden även har motsvarande ansvar under en kris. Här ingår också att initiera och bedriva sektorsövergripande samverkan.

IVO har ett ansvar att utföra sitt uppdrag även under en kris

IVO följer hur vården och omsorgen hanterar den rådande situationen med covid-19 och gör löpande bedömningar kring hur vi ska bedriva vår tillsyn på bästa sätt i ett pressat läge. Det vi ser i tillsynen i ett normalläge, är ett bidrag till huvudmännen i arbetet med att planera sin verksamhet på ett sådant sätt att de även kan klara av krissituationer.

Ta del av kortversionen av rapporten "Vad har IVO sett 2019?".