Vilken utbildning behöver personal för att arbeta med brukare som är smittade?

Uppdaterad 2021-01-18

Det ska som i normalfallet finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet så att verksamheten kan bedrivas med god kvalitet, se 3 kap. 3 § socialtjänstlagen. Kommuner ansvarar även för att anställda får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Arbetsgivaren ska dessutom se till att arbetstagare har eller får särskild utbildning om de smittrisker som kan förekomma i verksamheten. För arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor finns vissa utbildningskrav (13 § AFS 2018:4).

Mer information finns i Socialstyrelsens meddelandeblad ”Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner". Där beskrivs bland annat krav på basal hygien, smittskydd och på samverkan mellan olika aktörer.

Det finns även vägledning i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att skydda personal mot smitta.