Säkerställt att basala hygienrutiner följs

Genomfört praktiska demonstrationer, webbutbildningar, skriftliga eller muntliga utbildningar kring handtvätt och hygien.