Utforma rutiner kring skydd och hygien

Många chefer uttrycker att det varit en utmaning att få till väl fungerande rutiner kring skydd och hygien.