Vad ska yttrandet innehålla?

Den information IVO behöver för att kunna bedöma kommunens handläggning och om den enskilde personen fått vänta oskäligt länge på sin insats är följande: 

  • skälen till dröjsmålet
  • vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen 
  • hur kommunen arbetat med att verkställa beslutet
  • eventuella insatser som kommunen erbjuder under väntetiden 
  • hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid
  • kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen.

Skälen till dröjsmålet

Dröjsmålet kan bland annat bero på hur kommunen har utformat handläggningen, arbetssättet och planeringen av verkställighet. Det kan också bero på svårigheter att rekrytera uppdragstagare eller att uppfylla den enskilde personens specifika behov och önskemål om insatsens utformning.

Vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen

Dröjsmålet påverkar individer på olika sätt, beroende på behov och livssituation. För vissa kan dröjsmålet få allvarliga konsekvenser, medan andra påverkas i mindre utsträckning.

Hur kommunen arbetat med att verkställa beslutet 

Det har betydelse för vår bedömning av dröjsmålet hur aktivt kommunen har arbetet med att verkställa beslutet. Kommunens arbete bör framgå av dokumentationen.

Eventuella insatser som kommunen erbjuder under väntetiden

I vissa fall kan andra insatser kompensera för den uteblivna insatsen under väntetiden.

Hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid

IVO vill veta om kommunen har en planering för att tillgodose enskildas behov av den aktuella insatsen. Hur planeringen ser ut kan inverka på vår fortsatta tillsyn av kommunen. Om kommunen har återkommande svårigheter att verkställa beslut enligt SoL och LSS vill vi veta vad svårigheterna beror på.

Varför begär IVO kopior på utredning, beslut och journalanteckningar?

Dokumentationen är viktig och utgör tillsammans med yttrandet ett underlag för vår bedömning. Det ska framgå av dokumentationen hur kommunen arbetat med ärendet, exempelvis kontakter med den enskilde, eventuella erbjudanden om verkställighet, uppföljning av den enskildes behov.