Vilket datum ska rapporteras som datum för verkställighet?

Se svar på frågan om oskäligt dröjsmål. Det är viktigt att rapportera in rätt datum för verkställighet och att det sker så fort som möjligt, gärna redan dagen för verkställighet. Det är viktigt att IVO har aktuella uppgifter för att handläggningen inte ska utmynna i ett beslut eller i en ansökan om särskild avgift på ofullständiga uppgifter.