Verksamheter som berörs av frekvenstillsynen

  • stödboende
  • hem för vård eller boende (HVB)
  • särskilda ungdomshem i regi av Statens institutionsstyrelse (SiS)
  • bostäder med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 LSS

HVB och LSS-verksamhet kan bedrivas i kommunal eller privat regi alternativt som entreprenad.

Frekvenstillsynen vid boenden för barn och unga ska omfatta regelbundna inspektioner.  IVO ska göra inspektioner minst en gång om året. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det. IVO har särskilt fokus på barnens och de ungas trygghet och säkerhet. Tidigare brister i verksamheterna följs upp och det kan även förekomma regionala teman.