Konsekvenser

Uppfyller verksamheten inte kraven på kvalitet och säkerhet enligt lagar och andra föreskrifter, ställer IVO krav på att åtgärder ska vidtas. IVO kan förelägga verksamheten att fullgöra sina skyldigheter och även dra in tillståndet för att få hantera blod, celler och vävnader. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.