Hur säkerställer IVO att extern part som hanterar systemet uppfyller gällande krav på IT-säkerhet m.m.?

Det regleras i avtal mellan parterna som säkerställer att leverantören upprätthåller fysisk och logisk säkerhet för klienter, klientprodukter, verksamhetssystem, servrar, nätverkstjänster och data i överensstämmelse med IVO:s säkerhetskrav och/eller gällande bransch praxis vid hantering av känsliga personuppgifter samt sekretessbelagd information.