Är det korrekt att IVO inte kan komma åt uppgifterna i ”Eget utrymme”? Hur ska då IVO kunna genomföra kontroller och gallring om en vårdgivare inte uppfyller sina skyldigheter vid användning av tjänsten (bl. a. § 3.3 och 6.4)?

Eget utrymme ska utformas på sådant sätt att IVO inte har tillgång till de uppgifter som finns i Eget utrymme. Konsekvensen blir att IVO inte kommer att kunna kontrollera innehållet i Eget utrymme. Som angivits är Eget utrymme en tjänst som ska kunna användas under en begränsad tid av en vårdgivare och efter viss tid kommer uppgifterna att rensas. IVO kommer inte att kunna utföra några kontroller av det material som finns i Eget utrymme utan bestämmelsen om rätt att i vissa situationer rensa förutsätter att information lämnas av annan, t.ex. en vårdgivare, varvid IVO kan rensa. Det skulle kunna vara en situation där vårdgivaren misstänker att material är virussmittat och informera IVO om detta förhållande, varefter IVO kan rensa materialet. Det kan också uppkomma situationer när uppgifter i Eget utrymme pga. tekniskt fel, missbruk, brottsligt angrepp, etc. av misstag blir allmänna handlingar hos IVO. I en sådan situation är huvudregeln att IVO beslutar att gallring ska ske av dessa uppgifter.