Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Användaren av tjänsten i det här fallet har inga möjligheter att påverka vare sig innehållet i tjänsten eller säkerheten. Jämför gärna med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s tillsynsbeslut angående ”eHälsa för mig” dnr 2276-2016 och Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr 4453-10 som avsåg en elektronisk anmälan av tillfällig föräldrapenning via sms till Försäkringskassan samt arbetsgivares anmälan av sjukfall via en s.k. Infratjänst. Av dessa framgår att ett personuppgiftsansvar kan inledas innan uppgifterna kommit den ansvarige till del om denne bestämt ändamål och medel även för den initiala personuppgiftsbehandlingen.

Mot bakgrund av IVO:s bedömning att det är vårdgivaren som är personuppgiftsansvarig ser vi inte att avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen eller Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s tillsynsbeslut påverkar denna bedömning.

IVO ställer Eget utrymme till förfogande för de vårdgivare som avser att göra en lex Maria-anmälan och det Egna utrymmet ska närmast ses som en arbetsyta som kan användas för att förbereda en anmälan. Möjligheten att använda arbetsytan är begränsad i tiden. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen kan möjligen ses som ett stöd för att även om Eget utrymme är en arbetsyta som ska användas under en begränsad tid och som ska följas av en anmälan till IVO, så blir personuppgiftslagen tillämplig på den behandling av personuppgifter som sker i Eget utrymme.

Vad gäller Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s tillsynsbeslut är en väsentlig faktor i detta beslut att E-Hälsomyndighetens möjlighet att behandla personuppgifterna utgår från det uppdrag myndigheten har, dvs. att tillhandahålla en lagringsplats för den enskildes hälsouppgifter. Således framgår ändamål och medel direkt av tillämplig lagstiftning.

Något liknande kan inte hänföras till IVO:s fall eftersom det inte ingår i IVO:s uppdrag att tillhandahålla Eget utrymme, utan det görs endast som en serviceåtgärd till vårdgivarna.