Finns det en blankett för lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg?

Ja, och blanketten ska alltid användas. Blanketten ingår som en bilaga i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah och ska alltid användas vid en lex Sarah-anmälan till IVO. Blankett lex Sarah-anmälan.