Till vem ska lex Sarah-anmälan göras?

Anmälan ska lämnas till IVO. Den ska lämnas till den regionala avdelning som har tillsyn över den verksamhet där det allvarliga missförhållandet har inträffat eller den påtagliga risken för det allvarliga missförhållandet har förelegat. Anmälan ska alltså lämnas till den regionala avdelning där den berörda verksamheten geografiskt är belägen, oavsett var den som bedriver verksamheten finns.