Vad är mottagaren av en lex Sarah-rapport skyldig att göra?

När en rapport har tagits emot ska missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Den som bedriver verksamheten ska omedelbart vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver. Utredningen ska genomföras utan dröjsmål och den ska dokumenteras. Vidare ska de åtgärder som vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden uppkommer igen dokumenteras.