Vad ska dokumenteras vid utredningen av en lex Sarah-rapport?

Vilka uppgifter som ska framgå av dokumentationen av en lex Sarah-rapport framgår av 5 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah.