Vad ska lex Sarah-anmälan till IVO innehålla?

Anmälan görs på en särskild blankett ”anmälan – lex Sarah”, bilaga till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. Förutom att uppgifterna på blanketten ska fyllas i, ska dokumentationen av utredningen enligt 5 kap. SOSFS 2011:5 bifogas, om utredningen är avslutad, samt eventuella andra handlingar som är av betydelse för det aktuella missförhållandet.