Anmälan till vård och- omsorgsregister samt företrädarregister

IVO behandlar personuppgifter i sina register. Personuppgifterna som behandlas är bland annat namn på verksamhetsansvarig, föreståndare eller anmälningsansvarig samt deras kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer från verksamheters anmälningar till registret och ansökningar om tillstånd. IVO:s behandling av dessa uppgifter är nödvändig för att uppfylla IVO:s skyldighet att föra dessa register. 

Uppgifterna utgör underlag för IVO:s tillsynsverksamhet och är därför även nödvändiga som en del av IVO:s myndighetsutövning. I vissa fall har IVO även en skyldighet att publicera uppgifter eller vissa uppgifter som registreras. Att IVO har en skyldighet att behandla dessa uppgifter framgår av lag. Läs mer om vilka lagar som gäller för respektive register.