Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida IVO behandlar personuppgifter som rör dig och vilka uppgifter det är - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.  Om du så vill kommer IVO att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s register kommer svaret att tillhandahållas i elektronisk format.

Du kan endast begära utdrag om dig själv.

För att begära ett registerutdrag kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling.

Skicka in din begäran till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller

registrator@ivo.se med ”Registerutdrag ” som rubrik.

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

Du har också rätt att:

  • begära rättelse,
  • invända mot behandlingen,
  • begära begränsning av behandlingen,
  • begära radering av uppgifter eller
  • rätt till dataportabilitet
  • lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.