Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver för att uppnå ändamålen

Personuppgifter som lämnas till upplysningstjänsten via telefonen behandlas bara om vi behöver dem för IVO:s uppdrag. Vi kan till exempel registrera uppgifter om brister i vård och omsorg som är relevanta för IVO:s riskanalys eller skriva ned din e-postadress om du vill att vi ska skicka ett skriftligt svar till dig.

Personuppgifter som skickas genom vår tipstjänst eller via e-postmeddelanden till och från upplysningstjänsten blir del av en allmän handling. Allmänna handlingar ska sparas och IVO får bara gallra (det vill säga radera) dem när det finns stöd för det i lag eller annan författning eller beslut från Riksarkivet. Det innebär att uppgifter om dig som finns i allmänna handlingar som huvudregel kommer att lagras för arkivändamål.