Vad är en allmän handling?

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.

En allmän handling är en handling som förvaras hos, samt inkommit till, eller upprättats av, en svensk myndighet.

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit en behörig tjänsteman tillhanda. Det finns flera sätt på vilka en handling kan bli upprättad. Ett är att den expedieras, det vill säga skickas iväg till någon utomstående. För handlingar som inte ska skickas iväg någonstans gäller att den är upprättad när den är färdigställd eller justerad.

En handling räknas som förvarad hos myndigheten när den finns tillgänglig fysiskt (till exempel pappersdokument) eller tillgänglig med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.