Här kan du läsa mer ingående om vår behandling av personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål med behandlingen

Upplysningstjänsten behandlar personuppgifter när vi ger service till allmänheten och bistår med underlag till IVO:s riskanalys. Vår rättsliga grund för behandlingen är att vi har en så kallad ”uppgift av allmänt intresse”. 

Ändamålen för behandlingen är uppfylla IVO:s serviceskyldighet och bidra till att IVO kan utföra en effektiv och riskbaserad tillsyn.

Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver för att uppnå ändamålen

Personuppgifter som lämnas till upplysningstjänsten via telefonen behandlas bara om vi behöver dom för IVO:s uppdrag. Vi kan t.ex. registrera uppgifter om brister i vård och omsorg som är relevanta för IVO:s riskanalys eller skriva ned din e-postadress om du vill att vi ska skicka ett skriftligt svar till dig.

Personuppgifter som skickas via e-post till och från upplysningstjänsten blir del av en allmän handling. Allmänna handlingar ska sparas och IVO får bara gallra (dvs. radera) dom när det finns stöd för det i lag eller annan författning eller beslut från Riksarkivet. Det innebär att uppgifter om dig som finns i allmänna handlingar som huvudregel kommer att lagras för arkivändamål.

Vem får ta del av uppgifterna?

Personuppgifter som registrerats av eller kommit in till upplysningstjänsten får bara behandlas av de medarbetare på IVO som behöver det för att kunna utföra sitt arbete.

Allmänheten och media har rätt att begära ut allmänna handlingar från myndigheter. Uppgifter som rör dig och som finns i en allmän handling hos IVO kan därför komma att lämnas ut. IVO gör alltid en prövning av om en uppgift skyddas av sekretess och därför inte ska lämnas ut.

Dina rättigheter

Om upplysningstjänsten skulle få in uppgifter om dig från någon annan än dig själv, t.ex. en närstående, får du ingen information om det. Grunden till det är att det innebär en oproportionerlig ansträngning för oss att kontakta samtliga personer vars uppgifter vi behandlar. 

Du har möjlighet att begära ut ett registerutdrag över vilka uppgifter som IVO behandlar. Vill du veta mer om hur du gör för att begära ett registerutdrag över dina uppgifter klicka här.

IVO ansvarar för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som IVO behandlar och som rör dig. Du har också rätt att:  

• begära rättelse av dina uppgifter

• begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter

• göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter.

Klicka på länken ovan om du veta mer om IVO:s personuppgiftsbehandling och dina rättigheter.