Hur kan jag få ta del av mina journaler när en verksamhet upphört?

När en vårdenhet drivs av region eller kommun är huvudregeln att patientjournalen sparas för alltid. Om vårdenheten helt upphör och inte överförs till annan vårdgivare kommer journalerna att sparas i regionens arkiv. För kontaktuppgifter se respektive regions hemsida.

En privat vårdgivare har enligt patientdatalagen en skyldighet att spara en journalhandling i minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. När en privat vårdenhet upphör så ska vårdgivaren, om denne inte själv kan förvara patientjournalerna, ansöka hos IVO om att regionen ska omhänderta journalerna. IVO bedömer om vårdgivaren har  möjlighet att själv ansvara för patientjournalerna. Om ansökan beviljas skickar vårdgivaren patientjournalen till regionens journalarkiv. Om ansökan får avslag måste vårdgivaren fortsätta att förvara journalen även efter det att verksamheten upphört. Vårdgivaren ansvarar för att det finns möjlighet för patienter att få ta del av sina journalhandlingar.

Om du vill veta om en vårdgivare har gjort en ansökan om omhändertagande av patientjournaler kan du ringa till berörd registratur inom IVO. Du hittar kontaktuppgifter här. Du kan också ringa direkt till det regionala arkivet.

Observera att IVO inte har något register där man kan söka efter vårdverksamheter som upphört.