Vad ska jag göra om jag misstänker att någon obehörig läst min journal?

I första hand ska du ta kontakt med verksamhetschefen på berörd vårdenhet och framföra din oro och misstanke. Verksamhetschefen är skyldig att utreda klagomål som kommer in till vårdenheten. Om du inte är nöjd med det svar du fått kan du anmäla händelsen till IVO. IVO kan utreda händelsen om patientsäkerheten har hotats, men vi kan inte bedöma om ett brott har begåtts. Om du misstänker att ett sekretessbrott skett kan du anmäla detta till polisen.

Se fråga "Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med hälso- och sjukvården (ej tandvård)?".