Kan IVO:s beslut överklagas?

Ett beslut som fattats efter att du lämnat in ett klagomål till IVO kan inte överklagas. Om det finns ny information i klagomålet finns det möjlighet att begära att IVO ändrar beslutet.