Vad händer med min anmälan?

Efter att du skickat in din anmälan till oss bedömer vi, utifrån patientsäkerhetslagen, om ditt klagomålsärende ska utredas eller inte. Du får ett beslut om detta senast fyra veckor efter det att din anmälan kommit till IVO.

När utredningen påbörjats skickar IVO din anmälan till berörda vårdgivare och/eller hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivaren och personalen får möjlighet att yttra sig om händelsen.  IVO hämtar också in de handlingar som behövs för att utreda händelsen, exempelvis patientjournaler. I vissa utredningar behövs även andra utredningsåtgärder.

När utredningen är klar upprättar IVO ett förslag till beslut som skickas ut till dig och till vårdgivaren. Du har då fyra veckor på dig att lämna synpunkter på utredningen. Även vårdgivaren får lämna synpunkter på utredningen.

Därefter skickar IVO det slutgiltiga beslutet till dig som anmälare och till den eller de som blivit anmälda.