Vad kan IVO:s utredning/tillsyn leda till?

Om IVO bedömer att en verksamhet har brister som behöver åtgärdas relaterat till patientsäkerheten kan IVO ta initiativ till ytterligare granskning av verksamheten eller personalen. I sådana fall har IVO möjlighet att i beslut ställa krav på åtgärder men även att rikta föreläggande, med eller utan vite, mot verksamheten.

IVO kan i beslut uttala kritik mot en enskild hälso- och sjukvårdspersonal. Om IVO  bedömer att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begräsning i förskrivningsrätt ska IVO anmäla detta till HSAN som fattar beslut om detta. 

IVO dömer inte ut några disciplinpåföljder mot vårdgivare eller personal.