Vem kan ta del av min anmälan?

En anmälan blir en allmän handling. Allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst. Innan IVO lämnar ut en anmälan gör vi en bedömning av om den skyddas av sekretess.

En anmälan om fel i vården har ett begränsat sekretesskydd. Det betyder att uppgifter om hälsa och personliga förhållanden i normalfallet lämnas ut i sin helhet. Enbart uppgifter av mycket känslig karaktär kan sekretessbeläggas. Att sekretessbelägga en uppgift innebär att uppgiften maskeras/tas bort innan handlingen lämnas ut.

IVO skickar i regel också din anmälan till den vårdgivare (till exempel sjukhus eller mottagning) du anmäler och den personal som du eventuellt nämner.