Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med hälso- och sjukvården (ej tandvård)?

Lämna först klagomålet till vårdgivaren

Först ska du kontakta den mottagning eller avdelning där du har vårdats. Vårdgivaren vid mottagningen eller avdelningen är skyldig att utreda vad som har hänt. Om det behövs ska vårdgivaren vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. När vårdgivaren har utrett ditt klagomål ska du få ett svar.

Om ditt klagomål handlar om regionfinansierad hälso- och sjukvård kan du få stöd och hjälp att framföra ditt klagomål till vårdgivaren av patientnämnden i din region. Nämnden är en del av regionen, men är opartisk och fristående. Din regionala patientnämnd hittar du här

Vården ska ge dig ett begripligt svar

Vårdgivaren har fyra veckor på sig att besvara ditt klagomål. När du får svaret från vårdgivaren ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel på ett möte eller genom ett telefonsamtal. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett brev. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat på eller haft synpunkter på.

Gå vidare och anmäl ditt klagomål till IVO

När vårdgivaren har fått möjlighet att bemöta ditt klagomål kan du gå vidare och anmäla klagomålet till IVO. Du hittar både en e-tjänst och en blankett för anmälan av hälso- och sjukvården här. För att använda e-tjänsten behöver du ha BankId. IVO utreder inte alla klagomål på hälso- och sjukvård som kommer till myndigheten. Du kan läsa om vad IVO utreder under frågan "Vad utreder IVO?".