Blir en anmälan till IVO offentlig?

En anmälan blir en allmän handling men det innebär inte att den också är offentlig. Allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst. Innan IVO lämnar ut en anmälan gör vi en bedömning av om den skyddas av sekretess.

En anmälan om fel i vården har ett begränsat sekretesskydd. Det betyder att uppgifter om hälsa och personliga förhållanden i normalfallet lämnas ut i sin helhet. Enbart uppgifter av mycket känslig karaktär kan sekretessbeläggas. Att sekretessbelägga en uppgift innebär att uppgiften maskeras/tas bort innan handlingen lämnas ut.