Vad utreder IVO?

IVO utreder:

  • Anmälningar om allvarligare händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått bestående besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.
  • Klagomål som gäller tvångsvård. 
  • Händelser i vården som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

Du kan läsa mer om IVO:s utredningsskyldighet i 7 kap. 11 § patientsäkerhetslagen.