Har jag rätt att få läsa socialtjänstens utredning i mitt ärende?

Ja, som part i ärendet har du rätt att få ta del av utredningen. Socialtjänsten får, som utgångspunkt, inte fatta beslut i ett ärende utan att den som är part har fått läsa underlaget till beslutet. Det innebär att de ska skicka utredningen till dig när den är klar. Som part ska du också få möjlighet att yttra dig över uppgifterna innan socialtjänsten fattar sitt beslut.

Vanligen skickas kopior av handlingarna till din folkbokföringsadress. Du ska få tillräckligt med tid för att ta del av materialet och yttra dig över det. Det bör vara tydligt när du senast ska ha skickat in dina synpunkter till socialtjänsten. Du avgör själv om du vill yttra dig över materialet eller inte.

I vissa undantagsfall kan det finnas uppgifter i utredningen som skyddas av sekretess även för dig. Om socialtjänsten har tagit bort delar av utredningen på grund av sekretess har du rätt att få det förklarat och att överklaga det till domstol. Socialtjänsten ska berätta för dig hur du gör det.