Vad kan IVO:s utredningar/ tillsyn leda till?

Efter att IVO genomfört en tillsyn fattar IVO ett beslut som ställs till den som ansvarar för verksamheten. I beslutet kan IVO ställa krav på att brister ska åtgärdas. IVO kan också rikta föreläggande*, med eller utan vite, mot verksamheten.

* Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.