Jag är missnöjd med min god man eller förvaltare - kan jag anmäla hen till IVO?

IVO har inte tillsyn över gode män eller förvaltare. Om du är missnöjd med din god man eller förvaltare kan du kontakta överförmyndarnämnden i din kommun. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen.