Jag har fått ett avslagsbeslut från socialtjänsten, kan jag anmäla det till IVO?

IVO kan inte ändra socialtjänstens beslut.

Om du inte nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du överklaga vissa beslut till domstol. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om:

  • Avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis.
  • Avslag på begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Avgift för hemtjänst och äldreboende.

Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att få beslutet skriftligt. Kommunen ska informera dig om hur du gör för att överklaga.