Hur hög är årsavgiften till IVO och när ska den betalas?

Den som bedriver verksamhet enligt lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska betala en årsavgift till IVO för myndighetens tillsyn. Av 6 § första stycket förordningen (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar framgår att årsavgiften är 13 500 kr.

Faktureringen sker i efterskott och för föregående kalenderår. Fakturan skickas per post till den adress som uppgavs vid anmälan till vårdgivarregistret. IVO skriver inte ett separat avgiftsbeslut utan skickar endast en faktura. Denna faktura räknas som ett beslut.

Från 2022 kommer det att tas ut en hel årsavgift för verksamheter som bedrivits under året. Avgiften gäller per verksamhet och är densamma oavsett hur länge verksamheten har bedrivits under året.

Använd i första hand elektronisk faktura. Om elektronisk faktura inte är möjlig kommer IVO att skicka en pappersfaktura via post till den adress som ni uppgett i er anmälan till IVO.

Anmälan för elektronisk faktura till IVO

IVO:s fakturor skickas via e-handelstjänsten i Visma Proceedo. Fakturan skickas i format PEPPOL BIS Billing 3.0, ni måste anmäla ert PEPPOL-ID till IVO.

Kopiera den ifyllda tabellen nedan och mejla uppgifterna till ekonomi@ivo.se.

Skriv Anmälan för elektronisk faktura i ämnesraden.

Organisationsnamn

 

PEPPOL-id

 

Referensperson

 

Fakturaadress

 

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltning.

Kan beslutet om avgiftsuttag överklagas?

Om du inte är nöjd med vårt beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol enligt 17 § första stycket lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Så här överklagar du

När du överklagar beslutet ska du skriva till förvaltningsrätten men skrivelsen ska lämnas eller skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här kan du läsa vad du ska skriva och hur lång tid du har på dig.

Vad ska framgå av överklagandet?

Av ditt överklagande ska följande framgå:

  • fakturanummer
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du vill att beslutet ska ändras

Om det finns handlingar eller andra bevis som stödjer det du skriver ska du skicka med dem också.

Du har tre veckor på dig

Ditt överklagande måste komma in till IVO inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Om överklagandet kommer in för sent, kan det inte prövas.

Skicka överklagandet till

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

Vad händer när vi har fått in ditt överklagande?

När ditt överklagande har kommit in till IVO, prövar vi först om det kommit in i rätt tid. Sedan undersöker vi om det finns något i överklagandet som gör att vi ska ändra vårt beslut. Oavsett om vi ändrar ditt beslut eller inte skickar vi ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten som prövar överklagandet. I de fall vi ändrar vårt beslut skickar vi även ändringsbeslutet till förvaltningsrätten, tillsammans med ditt överklagande.