Om min verksamhet upphör, vad ska jag göra med patientjournalerna?

När en vårdenhet drivs av region eller kommun är den generella regeln att patientjournalen sparas för alltid. Om vårdenheten helt upphör och inte överförs till annan vårdgivare så ska journalerna sparas i regionens arkiv. 

En privat vårdgivare har enligt patientdatalagen en skyldighet att spara en journalhandling i minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. När en privat vårdenhet upphör så ska vårdgivaren, om denne inte själv kan förvara patientjournalerna, ansöka hos IVO om omhändertagande av journalerna. IVO bedömer vårdgivarens möjlighet att själv ansvara för patientjournalerna. Om ansökan beviljas skickar vårdgivaren patientjournalerna till regionens journalarkiv. Om ansökan får avslag är det vårdgivarens skyldighet att fortsätta att förvara journalen även efter det att verksamheten upphört. Vårdgivaren ansvarar för att det finns möjlighet för patienter att få ta del av sina journalhandlingar. Det finns ingen specifik blankett för ansökan om journalförvaring.

Du kan läsa mer om vad ansökan ska innehålla och var den ska skickas här.