Vad ska jag göra om jag fört in uppgifter om en patient i fel patientjournal?

Om vårdgivaren har fört in uppgifter om en patient i en annan patients journal ska detta tas omhand och åtgärdas inom ramen för respektive vårdgivares systematiska kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

De felaktigt införda uppgifterna ska flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma. De ska alltså inte raderas.