Vad granskar IVO i sin tillsyn och vad kan tillsynen leda till?

Enkelt uttryckt ska IVO granska att verksamheter som bedriver vård och omsorg följer lagar och andra författningar. Vi ska också granska att vården och omsorgen håller god kvalitet och är säker.

När det gäller socialtjänsten avgör IVO självständigt vilka områden eller verksamheter som vi ska granska. Vi kan öppna egna ärenden där vi granskar riskområden eller verksamheter där vi har identifierat behov av tillsyn. IVO kan också utreda klagomål på specifika händelser som har kommit in till oss.

Målet med IVO:s tillsyn är att vi ska bidra till förbättring inom vård och omsorg. För att göra det behöver vi anpassa våra arbetssätt efter omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa ärenden kan vi t.ex. påtala brister som vi ser och föra en dialog med verksamheterna för att de ska vidta åtgärder för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Vi kan även ge rekommendationer, råd, vägledning och information som ett sätt att bidra till förbättring.

Ibland behöver IVO använda hårdare verktyg än t.ex. rekommendationer för att tillsynen ska få den effekt vi önskar. I ett tillsynsärende så kan vi t.ex. besluta om:

  • krav på redovisning av åtgärder,
  • föreläggande,
  • förbud av verksamhet eller återkallelse av tillstånd eller
  • polis- eller åtalsanmälan.