Bedriver min verksamhet hälso- och sjukvård?

Vårdgivaren ansvarar själv för att bedöma om den tänkta verksamheten kommer att bedriva hälso- och sjukvård. Bedömningen ska utgå från den definitionen av hälso- och sjukvård som finns i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen. Enligt lagen är hälso- och sjukvård åtgärder för att medicinsk förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bland annat allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård.

Till hälso- och sjukvård hör även tandvård, apoteksverksamhet, omskärelse av pojkar, försäkringsmedicinska utredningar, sjuktransporter och att ta hand om avlidna.

Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla dessa till IVO:s vårdgivarregister. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i att kartlägga en patients hälsotillstånd eller behandling.