Vad ska jag tänka på innan jag startar min verksamhet?

Du som ska starta en verksamhet som står under IVO:s tillsyn ska anmäla denna till IVO:s vårdgivarregister senast en månad innan verksamheten startar. Innan du gör en anmälan ska du ha tecknat en patientförsäkring. 

I verksamheten ska det finnas en verksamhetschef och eventuellt en medicinskt ansvarig person i händelse av att verksamhetschefen inte har det medicinska kunnandet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Inom tandvårdsområdet gäller motsvarande odontologiskt ansvarig och tandvårdslagen.

Verksamheten ska uppfylla kraven i gällande lagstiftning som till exempel patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen, smittskyddslagen och dataskyddsförordningen. 

Även Socialstyrelsens föreskrifter ska följas. Se särskilt SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt HSLF-FS 2017:40 om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Du som startar en hälso- och sjukvårdsverksamhet ska själv hålla dig informerad om regelverket och följa det.