Barnets bästa får stå tillbaka till följd av bristande budget och politiska mål

När ett barn beviljas vård- eller behandlingsinsatser enligt SoL eller i de fall bestämmelserna enligt LVU tillämpas ska barnets bästa vara avgörande vid varje åtgärd och beslut. Det innebär att inga andra perspektiv eller överväganden får komma före vad som bedöms vara barnets bästa.

Bestämmelsen om att barnets intressen särskilt ska beaktas inte innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande för de beslut som fattas. Barnperspektivet kan nämligen stå i strid med andra intressen. Inför ett beslut ska dock socialnämnden analysera och väga olika alternativ till lösningar mot varandra. Barnets bästa ska därför alltid beaktas, utredas och redovisas.

Om ett beslut till exempel innebär att ett barn måste flytta från sin invanda miljö eller att barnet genom ett beslut skulle få begränsade möjligheter att behålla en nära och god kontakt med båda sina föräldrar ska de överväganden som socialnämnden gör i det aktuella avseendet redovisas i underlaget för beslutet.