Barnets rätt att få information och fritt uttrycka sin åsikt

Barnkonventionen artikel 12 ger alla barn, oavsett ålder, mognad eller exempelvis funktionsnedsättning, rätt att fritt uttrycka sin åsikt i frågor som rör barnet. Rättigheten att uttrycka sig gäller i alla frågor som rör barnet, oavsett om socialnämnden anser att det tillför utredningen något.

Barnet kan alltid själv välja att avstå från att lämna sina åsikter. Ett barn får inte pressas till samtal, om barnet inte vill måste detta respekteras. Barnet kan välja att föra fram sina åsikter på olika sätt; det kan ske muntligt, skriftligt eller på något annat sätt. Den professionella vuxna har långtgående ansvar för att tillhandahålla de hjälpmedel som krävs för att barnets ska kunna framföra sin åsikt.

Det är viktigt att barnet får möjlighet att framföra sina åsikter i en miljö som känns trygg för barnet och att metoder och arbetssätt är väl anpassade till barnets förutsättningar. Det är också viktigt att barnet får information så att hen förstår det som barnet ska uttrycka en åsikt om. Informationen till barnet måste därför anpassas utifrån varje enskild barns situation och ärende.

I alla beslut som rör barn bör det framgå om barnets åsikter har inhämtats samt hur barnets åsikter i så fall har inhämtats och beaktats.