Implementering och tillämpning av barnkonventionen i socialtjänstens verksamhet

Barnkonventionen har varit svensk lag i ett drygt år och gäller i alla verksamheter som direkt eller indirekt berör barn. Den som bedriver socialtjänst ansvarar för att verksamheten organiseras och utformas så att krav och mål i lagar uppfylls. För den som bedriver socialtjänst följer därav ett ansvar att skapa förutsättningar för att de rättigheter som följer av barnkonventionen och andra lagar ska tillämpas och efterlevas.

Arbetet med att implementera och tillämpa barnkonventionen bör vara en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Synpunkter från exempelvis brukare och verksamhetens personal ska omhändertas inför beslut om eventuella förändringsarbeten. Det är också viktigt att komma ihåg att barnkonventionen ger barn rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Utbildning och stöd för hur ni kan arbeta med barnkonventionen finns här: