IVO:s regeringsuppdrag om förstärkt tillsyn

Syftet med förstärkt tillsyn är att IVO i än större omfattning ska bidra till lärande, utveckling och förändring så att de barn som är i behov av socialtjänstens insatser ska få trygg och säker vård och att tryggheten för placerade barn ökar.

För att tillsynen ska bli träffsäker och genomföras där den gör mest nytta utvecklar IVO sitt arbete med att aggregera och analysera data, som sedan läggs till grund för tillsynsinsatser av olika slag. Den förstärkta tillsynen innebär att vi kan komma granska områden vi inte tidigare uppmärksammat i så hög utsträckning men också att vi utvecklar och förändrar våra metoder och arbetssätt för att i högre grad bidra till lärande.  Förstärkt tillsyn innebär att vi blir bättre på att anpassa tillsynen så att den ger bästa effekt för den verksamhet vi granskar.

För er på socialtjänsten kan den förstärkta tillsynen medföra att ni görs delaktiga i tillsynen på nya sätt, exempelvis kan ni behöva bistå med uppgifter av olika slag samt med att involvera barnen i tillsynen. Att göra barn delaktiga i planering och genomförande är också ett sätt att förstärka tillsynen. Vi omhändertar också de synpunkter och förslag ni lämnat inför och under webbinariet i vårt fortsatta arbete.