När barnet berörs indirekt av en åtgärd

Principen om barnets bästa gäller även i de fall barnet berörs indirekt av en åtgärd eller beslut. Det innebär att exempelvis att barnets bästa ska beaktas i ärenden där barn berörs indirekt av en åtgärd eller ett beslut, exempelvis i handläggningen av ekonomiskt bistånd eller vuxen missbruk.

Att beakta barnets bästa i ett ärende som indirekt rör barnet kan vara att se den aktuella frågan ur både de vuxnas och barnets perspektiv. Hur stor vikt barnens situation ska få måste bedömas från fall till fall.

Principen om barnets bästa innebär inte att barnets bästa alltid ska vara avgörande för de beslut som fattas. Barnperspektivet kan stå i strid med andra intressen. Inför ett beslut ska dock beslutsfattaren analysera och väga olika alternativ till lösningar mot varandra.  Regeringen har uttryckt att det är angeläget att kommunerna, förutom barnets berättelse och önskemål, dokumenterar de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa och att uppgifterna och analysen finns med som en del i beslutsunderlaget.

Tänk på att reglerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska tolkas i förhållande till varandra. Informationen från barnet kan på så sätt påverka både bedömningen av barnets bästa och hur barnet ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter (länk).

Här kan du läsa mer om samtal med barn och bedömningar om barns bästa: