Prövning av barnets bästa

Att pröva och bedöma barnets bästa är en process med flera steg. Dels ska man beakta vetenskap och beprövad erfarenhet samt inhämta underlag från närstående och yrkespersoner som har kunskap om barnet. Dels ska man beakta det som barnet själv ger uttryck för i enlighet med barnkonventionens artikel 12. Utgångspunkten i barnets bästa är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. En prövning av barnets bästa måste göras utifrån en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall.

Regeringen har uttryckt att det är angeläget att kommunerna, förutom barnets berättelse och önskemål, dokumenterar de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa och att uppgifterna och analysen finns med som en del i beslutsunderlaget.

Här kan du ta del av ett stödmaterial på övergripande nivå om hur en prövning av barnets bästa kan göras: Prövning av barnets bästa. Ett stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner (Barnombudsmannen, pdf)