Ansökan om journalförstöring

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. 

Rättelse eller notering i patientjournal

Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas.

Om uppgifter i din patientjournal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan du begära notering i journalen, om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal. Vårdgivaren får inte neka dig en sådan notering enligt 3 kap 8 § patientdatalagen (2008:355) PDL.

 

Journalförstöring

Journalförstöring är i undantagsfall en möjlighet till radering av uppgifter i en journal som är psykiskt belastande för den enskilde patienten om uppgifterna bevaras. Det är endast patienten eller någon som omnämns i en patientjournal som kan ansöka om att hela eller delar av den ska förstöras. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg.

För att en ansökan ska beviljas måste tre förutsättningar uppfyllas, enligt 8 kap 4 § PDL (2008:355): 

  • Godtagbara skäl ska anföras för ansökan.
  • Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård.
  • Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen.


Det kan finnas allmänna skäl att bevara journalen om uppgifterna exempelvis ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter eller behövs för forskning eller statistik.

 

Ansökningsprocessen

När vi tagit emot din ansökan gör vi en bedömning om den behöver kompletteras. Vi kan behöva begära in aktuell patientjournal. Vårdgivaren bereds då tillfälle att komma in med ett yttrande om de vill. IVO kan även kontakta andra myndigheter eller t ex försäkringsbolag i ärendet. När ärendet är färdigutrett fattas ett beslut som skickas hem till dig.

 

För närvarande bedöms handläggningstiden för journalförstöringsärenden vara ca 12 månader.

 

Blankett för ansökan om journalförstöring.

 

Har vårdgivaren fört in uppgifter om annan patient i din journal?

Ibland händer det att vården felaktigt fört in uppgifter om annan patient i din journal, till exempel för att en remiss har felskannats. I dessa fall ansvarar vårdgivaren för att rätta till detta.

Om vårdgivaren har fört in uppgifter om en patient i en annan patients journal ska detta tas omhand och åtgärdas inom ramen för respektive vårdgivares systematiska kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

De främmande uppgifterna som rör en annan patient blir aldrig en del av din patientjournal. En patientjournal kan inte heller vara gemensam för flera patienter. De felaktigt införda uppgifterna ska inte slutligt raderas utan flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma.