Ansökan om journalförstöring

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. 

Här är information som du kan ha nytta av om du funderar på att ansöka om journalförstöring. Läs gärna "frågor och svar" längst ner på sidan, där vi försökt samla de vanligaste frågorna vi får in om journalförstöring.

 

Alternativ till journalförstöring

Rättelse eller notering i patientjournal

Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas.

Om uppgifter i din patientjournal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan du begära notering i journalen, om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal. Vårdgivaren får inte neka dig en sådan notering enligt 3 kap 8 § patientdatalagen (2008:355) PDL.

 

När kan jag ansöka om journalförstöring?

Journalförstöring är i undantagsfall en möjlighet till radering av uppgifter i en journal. Det är endast patienten eller någon som omnämns i en patientjournal som kan ansöka om att hela eller delar av den ska förstöras. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

För att en ansökan ska beviljas måste tre förutsättningar uppfyllas, enligt 8 kap 4 § PDL (2008:355): 

  • Godtagbara skäl ska anföras för ansökan.
  • Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård.
  • Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen.


Det kan finnas allmänna skäl att bevara journalen om uppgifterna exempelvis ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter och domstolar eller behövs för forskning eller statistik.

 

Klagomål hos IVO

Observera att om du klagat på vården i samma ärende där du vill ha journalförstöring kan det innebära att det finns allmänna skäl att bevara journalen.

 

Ansökningsprocessen

När vi tagit emot din ansökan gör vi en bedömning om den behöver kompletteras. Vi kan behöva begära in aktuell patientjournal. Vårdgivaren bereds då tillfälle att komma in med ett yttrande. IVO kan även kontakta andra myndigheter eller t ex försäkringsbolag i ärendet. När ärendet är färdigutrett fattas ett beslut som skickas hem till dig.

 

För närvarande bedöms handläggningstiden för journalförstöringsärenden vara ca 12 månader.

 

Blankett för ansökan om journalförstöring.

 

Har vårdgivaren fört in uppgifter om annan patient i din journal?

Ibland händer det att vården felaktigt fört in uppgifter om annan patient i din journal, till exempel för att en remiss har felskannats. I dessa fall ansvarar vårdgivaren för att rätta till detta.

Om vårdgivaren har fört in uppgifter om en patient i en annan patients journal ska detta tas omhand och åtgärdas inom ramen för respektive vårdgivares systematiska kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

De främmande uppgifterna som rör en annan patient blir aldrig en del av din patientjournal. En patientjournal kan inte heller vara gemensam för flera patienter. De felaktigt införda uppgifterna ska inte slutligt raderas utan flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma.

 

Frågor och svar om journalförstöring

Fråga: När får jag bekräftelse på att min ansökan kommit in?

Svar: Den skickas ut inom några veckor.

 

Fråga: Hur lång tid tar det innan ni börjar handlägga ärendet och hur lång tid tar det i snitt från det att handläggningen påbörjas tills ärendet är avslutat?

Svar: För närvarande bedöms handläggningstiden för journalförstöringsärenden vara ca 12 månader.

 

Fråga: Går det snabbare om jag skickar med den journalhandling jag vill ha förstörd?

Svar: Handläggningen förenklas om all relevant information skickas med men handläggningstiden är fortfarande ungefär 12 månader.

 

Fråga: Går det snabbare om jag skickar med ett intyg från vårdgivaren där denne också anser att journalförstöring kan godkännas?

Svar: Nej, det är IVO som gör den slutliga bedömningen.

 

Fråga: Får vårdgivaren automatiskt en kopia av min ansökan? När skickas den i så fall ut?

Svar: Nej. I vissa fall skickar vi en kopia av ansökan till vårdgivaren för att denne ska ha möjlighet att yttra sig.

 

Fråga: Om vårdgivaren har synpunkter på min ansökan till IVO, får jag då ta del av dem?

Svar: Ja, som regel.

 

Fråga: Vilka är de vanligaste skälen till att en ansökan godkänns?

Svar: Ansökan godkänns om alla tre kriterierna i journalförstöringsbestämmelsen är uppfyllda.

 

Fråga: Vad händer om information från journalen som jag vill ta bort har använts som underlag hos Försäkringskassan?

Svar: Om en journaluppgift har legat till grund för beslut hos Försäkringskassan, däribland beslut om ersättning, talar det emot journalförstöring. Uppgifterna som ska tas bort får inte ha använts som underlag för beslut eller bedömning hos IVO, annan myndighet eller en domstol.

 

Fråga: Kan ett avslag från IVO överklagas och hur gör jag då?

Svar: Besluten kan överklagas. Sökanden skriver till Förvaltningsrätten i Stockholm men skickar skrivelsen till IVO. Om IVO inte själv ändrar beslutet på det sätt sökanden begär sänder IVO överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

 

Fråga: Hur går det till när förstöringen har beviljats?

Svar: Om en ansökan beviljas skickar IVO beslutet till både vårdgivaren och sökanden. Vårdgivaren verkställer beslutet och skickar sedan en bekräftelse, till både IVO och sökanden, på att det är utfört. När IVO får vetskap om att journalförstöringen är utförd förstör även IVO sina kopior. Därefter finns uppgifterna inte kvar.

 

Fråga: Hur ser det ut i den elektroniska journalen om uppgifter raderats, framgår det att information tagits bort?

Svar: Denna fråga ställs lämpligast till aktuell vårdgivare då det kan se olika ut mellan vårdgivarnas journalsystem.

 

Fråga: Kommer det synas på 1177 att journalen tagits bort? Det vill säga, står det att det tidigare funnits en journalanteckning/journal som nu förstörts?

Svar: Journalen som visas på 1177 mina sidor är en återspegling av vårdgivarens journal.

 

Fråga: Kan även logglistor tas bort?

Svar: Nej, logglistor är inte del av patientjournalen.