Synpunkter eller klagomål på vården

Om du har synpunkter eller klagomål på vården så finns det utöver IVO flera instanser som du kan vända dig till. Du kan också lämna ett tips till IVO:s upplysningstjänst.

Innan du vänder dig till IVO med en anmälan finns det några saker att tänka på.

 

Vänd dig först till din mottagning eller avdelning 

I första hand ska du vända dig till personalen på den mottagning eller avdelning där du blivit behandlad; exempelvis vårdcentral, sjukhus, tandläkarmottagning eller äldreboende. ​

 

Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

 

Om du inte är nöjd med personalens förklaring

  • Vänd dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad. 
  • Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård, vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
  • Gäller det privattandvård, vänd dig till Privattandvårdsupplysningen. 

Patientnämnden> kan ge dig hjälp och stöd i dina kontakter med vårdgivaren eller hjälpa dig att hitta rätt myndighet att kontakta.​

  

Om du behöver råd och hjälp i kontakten med vårdgivaren

Du kan också vända dig till patientnämnden, en fristående och opartisk instans, som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Dit kan du vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller landstingsfinansierad tandvård.

Det kan till exempel vara bra att först rådgöra med patientnämnden om vad som är lämpligt i det enskilda fallet eftersom det finns flera myndigheter att vända sig till för klagomål mot hälso- och sjukvården. Det gäller också frågor om ekonomisk ersättning och om du upplevt att du blivit dåligt bemött (IVO utreder inte ärenden som handlar om dåligt bemötande).

Om patientnämnden>

 

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning

Då kan du göra på följande sätt:

  • Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Varje år anmäls ca 14 000 patientskador till Löf. Ungefär 40 % av de anmälda skadorna ersätts. Länk till Löf:s webbplats finns till höger.

  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring? Då får du fråga vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, privata tandläkarmottagning eller äldreboende är försäkrat i och ta en direkt kontakt med det försäkringsbolaget.
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen. Länk till deras webbplats finns till höger.
  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Länk till deras webbplats finns till höger.
  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen. Länk till deras webbplats finns till höger.

 

När kan du vända dig till IVO?

Om du upplever att någon har drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO och lämna ett tips om detta eller anmäla ett klagomål.

Mer om hur du kontaktar IVO>

 

Vad är en vårdskada?

Vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.


Enligt lagen är en vårdskada allvarlig om skadan är:

  • bestående och inte ringa
  • eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Om vårdskador hos Socialstyrelsen