Lämna ett tips eller anmäl ett klagomål

IVO tar emot både tips och anmälan om klagomål på vården. Här kan du läsa om hur du gör. IVO:s upplysningstjänst kan också hjälpa dig att välja rätt.

Upplysningstjänst hjälper dig

Om du är missnöjd med vården kan du ringa IVO:s upplysningstjänst och få råd om hur du ska göra om du vill lämna ett tips eller om du vill anmäla ett klagomål. 

 

Upplysningstjänsten svarar även på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet.

 

Lämna ett tips

Du kan lämna ett tips (även anonymt) till IVO:s upplysningstjänst. 

 

Tipsen sammanställs regelbundet och blir en del av underlaget vid kommande tillsyn. Bedömer upplysningstjänsten tipset som mycket allvarligt eller akut skickas det direkt till berörd regional avdelning inom IVO.

  

Lämna tips via upplysningstjänst: 010-788 50 00

 

Anmäl ett klagomål eller gör en komplettering

Om du ska göra en anmälan kan du skicka in den via vår e-tjänst, se länk nedan. Du kan även göra en anmälan via pappersblankett.

Vill du göra en komplettering av ett befintligt ärende ska du skicka den antingen via post eller via e-post till registrator på IVO. OBS! Det är viktigt att du anger det diarienummer ditt ursprungliga ärende har. Är du osäker på vilket nummer det är, kontakta registrator på IVO.

 

IVO utreder som regel inte händelser som är äldre än två år, liksom frågor om bemötande eller om ekonomisk ersättning. Vänd dig i sådana fall till din patientnämnd > .

 

De klagomål som IVO utreder avslutas med ett beslut. I beslutet uttalar vi oss om vården har bedrivits utifrån gällande regelverk.

 

Om sekretess vid klagomål

En klagomålsanmälan har begränsat sekretesskydd. Det betyder att IVO normalt lämnar ut handlingen till den som begär det, även om den innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden.

 

IVO skickar i regel också din anmälan till den vårdgivare (t.ex. sjukhus eller mottagning) du anmäler och den personal som du eventuellt nämner. 

 

En klagomålsanmälan har enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) begränsat sekretesskydd. Det betyder att IVO normalt lämnar ut anmälningar och tillhörande handlingar till den som begär det. Detta gäller även handlingar som innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden.

IVO skickar som regel också din anmälan till den vårdgivare (t.ex. sjukhus eller mottagning) som berörs av ditt klagomål samt till eventuellt berörd hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Att anmäla via e-tjänst

Det finns flera fördelar när du använder e-tjänsten för klagomål jämfört med att använda pappersblanketten:

  • Tidsbesparande jämfört med anmälan via traditionell blankett.
  • Du skriver din anmälan i ett formulär direkt på datorn.
  • Formuläret innehåller anvisningar som ger stöd och  varnar om du missar att fylla i en obligatorisk uppgift eller om du fyller i en uppgift på ett felaktigt sätt.
  • Formuläret har dynamiska fält som tillkommer beroende på vilka val du gör. På så sätt syns bara de fält som du behöver fylla i.

 

Innan du börjar

För att kunna anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av bank-id. Detta utfärdas av din bank.

Mer om e-legitimation hos e-legitimation.se

 

E-tjänsten fungerar bra i moderna webbläsare som nyare versioner av Firefox, Safari, Internet Explorer och Google Chrome.